Click here to download Chant to Patanjali and explanation!

Invocation to Patanjali

Phonetic pronunciation

Yo-gay-nuh chih-tah-syuh pah-day-nuh vah-chahm

Mah-lahm shah-ree-rah-syuh chuh vy-dyuh-kay-nuh

Yo-pa kar-oh-tahm prah-vah-rahm moo-nee-nahm

Pah-tahn-jah-lim prahn-jah-leer ah-nah-toe-smee

A-bah-hoo poo-roo-shah-kar-ahm

Shahn-kah chah-krah-see dar-ee-nahm

Sah-hah-srah sheer-ah-sahm shvay-tahm

Prah-nuh-mah-mee pah-tahn-ja-lim

Har-ri Hay Om

Chant to Patanjili